Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Radiestezji i Bioterapii „BIORAD”

W dniu 30 lipca 2021 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Radiestezji i Bioterapii „BIORAD” we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 44a/8, w lokalu Fundacji Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu, z zachowaniem obowiązujących przepisów reżimu sanitarnego.

Obrady zebrania otworzyła Jolanta Różycka, która zaproponowała Mirosława Budzińskiego na Przewodniczącego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego. Mirosław Budziński podziękował za wybór i rozpoczęto Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zgodnie z projektem porządku zebrania gdzie zwykłą większością głosów były podejmowane uchwały oraz wnioski ze spotkania.

Podczas obrad przyjęto jednogłośnie Sprawozdania: Zarządu, Finansowego, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego I i II instancji za 2020 r. Ponadto Walne Zebranie członków Stowarzyszenia „Biorad” udzieliło jednogłośnie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

Odbyły się dyskusje nad przedstawionymi sprawozdaniami Władz Stowarzyszenia. Zaproponowano szereg rozwiązań dotyczących prowadzenia działalności Stowarzyszenia. Postulowano m. in. aby uruchomić różnego rodzaju nowe szkolenia, kursy, spotkania z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Następnie zgodnie z programem przystąpiono do wyboru Władz Stowarzyszenia na 4-letnią kadencję.

Przewodniczący zebrania Mirosław Budziński zaproponował wybór Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego. Członkowie zebrania przyjęli propozycję jednogłośnie. Przewodniczący zaproponował zgłoszenie kandydatów z sali. Przewodniczący zebrania zapytał każdego z kandydatów o wyrażenie zgody na ich wybór jak również poprosił zebranych o zgłaszanie uwag do powyższych kandydatów.

Na wniosek jednego z członków ustalono, że wybory do przyszłych władz będą odbywać się jawnie, całym blokiem na zgłoszone kandydatury, na co zebrani jednogłośnie wyrazili zgodę.

Następnie odbyło się głosowanie na przedstawionych kandydatów kolejno do:

  1. Zarządu Stowarzyszenia
  2. Komisji Rewizyjnej
  3. Sądu Koleżeńskiego.

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w poszczególnych jawnych głosowaniach przedstawione kandydatury zostały wybrane jednogłośnie.

Na zakończenie Walnego zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego po przedstawieniu Uchwał i Wniosków zebranych, które zostały jednogłośnie przyjęte, odbyły się I posiedzenia:

  • Zarządu Stowarzyszenia
  • Komisji Rewizyjnej
  • Sądu koleżeńskiego.

Na tym zebranie zakończono.