Kurs

Radiestezja

„BIORAD” Stowarzyszenie Radiestezji i Bioterapii organizuje cyklicznie od wielu lat kursy radiestezji. Oprócz warsztatów weekendowych na temat podstaw wahadlarstwa są to również profesjonalne kursy przygotowujące do zdania egzaminu na stopień czeladnika w zawodzie radiestety obejmujące 6 spotkań weekendowych plus jedno spotkanie weekendowe miesiąc przed terminem egzaminu. Kursy są prowadzone w siedzibie stowarzyszenia. Przed rozpoczęciem kursu badamy predyspozycje uczestników w kierunku radiestezji.

Kurs wahadlarstwa na potrzeby własne

Weekendowy kurs obejmujący 16 godzin lekcyjnych nauczania połączonych z licznymi ćwiczeniami i zajęciami praktycznymi z wykorzystaniem przyrządu radiestezyjnego, jakim jest wahadło. Przeznaczony jest dla osób zainteresowanych radiestezją oraz stosowaniem technik radiestezyjnych opartych na pracy wahadłem w różnych dziedzinach swojego życia. Uczestnik kursu ma możliwość zapoznania się z różnymi typami wahadeł oraz ich przeznaczeniem, poznaniem metody fizycznej i mentalnej pracy wahadłem, doborem wahadła do wykonania różnorodnych prac radiestezyjnych. Dodatkowo omawiane są podstawowe prawa radiestezji i różnego rodzaju skale pomiarowe oraz biometry i ich zastosowanie.

Prowadzony w siedzibie stowarzyszenia w godzinach od 9:00 do 19:00. Zapisy przyjmują mistrzowie radiestezji:
inż. Tadeusz Moszyński tel. 601 718 926 i mgr inż. Marek Chynał marek-chyna@o2.pl

  • 20-21.03.2021 r.

Zapisy przyjmuje: sekretariat BIORAD, inż. Tadeusz Moszyński Tel. 601 718 926 i mgr inż. Marek Chynał marek-chyna@o2.pl

Koszt kursu - 500 zł.

Konto: PKO BP S.A. I O/Wrocław: 52 1020 5226 0000 6302 0155 5457

 

Radiestezja - podstawy

spotkania w trzy kolejne weekendy (60 godzin lekcyjnych) – przeznaczony dla osób, które chcą zadbać lepiej o zdrowie swoje i swoich najbliższych, nauczyć się prawidłowej pracy z wahadłem oraz stosowaniem technik radiestezyjnych w różnych dziedzinach swojego życia, w tym w bioenergoterapii. Kurs składa się z szeregu wykładów połączonych z licznymi ćwiczeniami i zajęciami praktycznymi z wykorzystaniem przyrządów radiestezyjnych.

Wybrane zagadnienia jakie będą omawiane na kursie Radiestezja – podstawy:

 • Przedstawienie, czym jest radiestezja i do czego jest przydatna. Pojęcia: geotronika, biotronika, fitotronika. Pojęcie „polaryzacji”, wykonanie ekranu neutralnego do prowadzenia ćwiczeń.
 • Dobór indywidualnego sprzętu radiestezyjnego (wahadła) do podstawowych ćwiczeń. Wyznaczenie indywidualnej długości fali, programowanie wahadła.
 • Wahadła proste – omówienie budowy. Metody posługiwania się wahadłem, podstawowe ruchy wahadła i ich interpretacja.
 • Metoda fizyczna – bierna pracy z wahadłem.
 • Metoda mentalna pracy z wahadłem. Omówienie konwencji mentalnej (orientacja mentalna, nastawienie mentalne) i logiki stawiania pytań.
 • Bezpieczna praca sprzętem radiestezyjnym. Omówienie podstawowych zasad BHP.
 • Wpływ różnych czynników na skuteczność prac radiestezyjnych.
 • Kolory radiestezyjne (częstotliwości) i ich badanie przy pomocy wahadła z fikcyjnym stożkiem lub uproszczonego wahadła uniwersalnego. Znaczenie kolorów w zdrowiu człowieka.
 • Podział, budowa i przeznaczenie wahadeł (proste, specjalne, uniwersalne). Wahadła egipskie Ozyrys, Karnak, Izis i ich różne odmiany.
 • Prawa w radiestezji: prawo cienia, prawo sympatii, prawo biskupa, prawo serii – ćwiczenia praktyczne.
 • Skale pomiarowe w radiestezji. Biometry i diagramy – rodzaje, pomiary. Sprawdzanie wyników biometrem. Praktyka radiestezyjna z biometrami.
 • Źródła promieniowania radiestezyjnego i wpływ tego promieniowania na organizmy żywe i materię nieożywioną.

Prowadzą i przyjmują zapisy mistrzowie radiestezji: inż. Tadeusz Moszyński tel. 601 718 926 i mgr inż. Marek Chynał marek-chyna@o2.pl

 • Ze względu na stan pandemii związany z Covid 19 planowane terminy kursów uległy przesunięciu. Terminy podamy gdy tylko będzie to możliwe

Zapisy przyjmuje: sekretariat BIORAD, inż. Tadeusz Moszyński Tel. 601 718 926 i mgr inż. Marek Chynał marek-chyna@o2.pl

Koszt całego kursu 1100 zł - dla członków stowarzyszenia 1000 zł.


Konto: PKO BP S.A. I O/Wrocław: 52 1020 5226 0000 6302 0155 5457

Radiestezja - kurs zawodowy

którego ukończenie pozwala na przystąpienie do zdania egzaminu na stopień czeladnika w zawodzie radiestety – łącznie 6 kolejnych spotkań weekendowych (120 godzin lekcyjnych). Przeznaczony jest dla osób zainteresowanych profesjonalną działalnością, w tym uzyskaniem dyplomu czeladniczego w zawodzie radiesteta. Wiedza zdobyta na kursie pozwala przygotować się do egzaminu czeladniczego.

I część kursu : Radiestezja – podstawy

II część kursu: Radiestezja – dla zaawansowanych

Uczestnik uzyskuje certyfikat ukończenia kursu.

Wybrane zagadnienia jakie będą omawiane na kursie Radiestezja – dla zaawansowanych:

 • Wahadło uniwersalne – budowa i zasada działania. Posługiwanie się wahadłem uniwersalnym – ćwiczenia praktyczne. Zastosowanie wahadła uniwersalnego w terapii – przekaz energetyczny bezpośrednio na człowieka, na odległość i poprzez zdjęcie.
 • Prowadzenie pomiarów w terenie i ocena występujących promieniowań. Wyznaczenie stref o różnym natężeniu promieniowań, wskazanie miejsca na budowę domu.
 • Poszukiwanie wody. Wyznaczanie optymalnego punkt poboru wody – „OPPW”. Badanie ujęcia wody. Ustalenie kierunku przepływu wody, głębokości zalegania wody, miąższości warstwy wodonośnej, wydajności. Ocena jakości wody.
 • Teleradiestezja – lokalizacja cieków na mapie, poszukiwanie przedmiotów.
 • Dokumentacja badań radiestezyjnych – ekspertyzy domu, działki. Podstawowe informacje z zakresu geodezji. Czytanie map i sporządzanie szkiców.
 • Podstawy chromoterapii radiestezyjnej.
 • Neutralizacja promieniowania geopatycznego – odpromienniki naturalne i techniczne. Omówienie rodzajów i zasad działania. Strojenie odpromienników i ich konserwacja.
 • Sposoby optymalnego prowadzenie prac radiestezyjnych. Zalecenia dotyczące odpowiedniego doboru sprzętu radiestezyjnego, biometrów. Doskonalenie techniki pomiarów radiestezyjnych. Zastosowanie i wykorzystanie różnych wahadeł w praktyce.

Prowadzą i przyjmują zapisy mistrzowie radiestezji: inż. Tadeusz Moszyński tel. 601 718 926 i mgr inż. Marek Chynał marek-chyna@o2.pl

 • I część:

  • Ze względu na stan pandemii związany z Covid 19 planowane terminy kursów uległy przesunięciu. Terminy podamy gdy tylko będzie to możliwe

  II część:

  •  

Zapisy przyjmuje: sekretariat BIORAD, inż. Tadeusz Moszyński Tel. 601 718 926 i mgr inż. Marek Chynał marek-chyna@o2.pl

Koszt całego kursu 1100 zł + 1100 zł = 2200 zł - dla członków stowarzyszenia 2000 zł.

Możliwość wnoszenia opłat za kurs w ratach - za każdą część - pierwsza wpłata 1100 zł. Dla osób płacących za całość kursu do 7 dni przed jego rozpoczęciem 100 zł rabatu.

Konto: PKO BP S.A. I O/Wrocław: 52 1020 5226 0000 6302 0155 5457

Radiestezja - powtórka

Weekendowe powtórkowe zajęcia z radiestezji przeprowadzane miesiąc przed egzaminem, przygotowujące do zdania egzaminu w izbie zawodowej w Rybniku (16 godzin lekcyjnych).

Prowadzą i przyjmują zapisy mistrzowie radiestezji: inż. Tadeusz Moszyński
tel. 601 718 926 i mgr inż. Marek Chynał marek-chyna@o2.pl

 • 27-28.02.2021

Zapisy przyjmuje: sekretariat BIORAD, inż. Tadeusz Moszyński Tel. 601 718 926 i mgr inż. Marek Chynał marek-chyna@o2.pl

Koszt zajęć - 300 zł