Biorad

Statut

STOWARZYSZENIA RADIESTETÓW I BIOTERAPEUTÓW B I O R A D

z dnia 28 lutego 2024 r.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „BIORAD” Stowarzyszenie Radiestetów i Bioterapeutów, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „BIORAD”.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest teren Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławia i województwa dolnośląskiego.

§ 3

Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie niniejszego statutu

§ 4

Stowarzyszenie może współdziałać i zrzeszać się w związki z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnym profilu działania na zasadach obowiązującego prawa.

§ 5

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się przede wszystkim na pracy społecznej ogółu członków.
 2. Działalność Stowarzyszenia mogą także wspierać ochotniczo i bez wynagrodzenia osoby nie będące jego członkami (wolontariusze). Wolontariuszom, którzy świadczą pracę na rzecz Stowarzyszenia, można pokryć niezbędne koszty związane ze świadczoną pracą.

§ 6

Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 7

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
 • działanie na rzecz wszechstronnego poznania, rozwoju i racjonalnego wykorzystania wiedzy dotyczącej zjawisk radiestezyjnych, biotronicznych, fitotronicznych, geotronicznych, biocenotycznych, bioenergetycznych, ekologicznych, astrologicznych i pokrewnych,
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej,
 • prowadzenie działalności na rzecz propagowania wiedzy z zakresu radiestezji, bioterapii i dziedzin pokrewnych wśród społeczeństwa mając na względzie poprawę zdrowia i warunków mieszkaniowych osób niezrzeszonych w Stowarzyszeniu,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia,
 • działalność charytatywna,
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 • działalność na rzecz integracji cudzoziemców,
 • ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 • działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w zakresie działalności Stowarzyszenia,
 • działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • pomoc Polonii i Polakom za granicą,
 • działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
 • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • działalność wspomagająca technicznie, merytorycznie, szkoleniowo, informacyjnie, finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające w zakresie określonym w pkt 1-32,
 • podnoszenie wiedzy społeczeństwa na temat szeroko pojętej niepełnosprawności i jej rodzajów: intelektualnej, ruchowej, narządu wzroku, zaburzeń metabolicznych,
 • propagowanie ekologicznego i zdrowego stylu życia,
 • ochrona zdrowia i pomoc społeczna,
 • pobudzanie i zagospodarowanie aktywności osób starszych, integrowanie środowisk seniorów oraz tworzenie więzi międzypokoleniowych,
 • działalność oświatowa,
 • ochrona środowiska,
 • rehabilitacja zawodowa i społeczna inwalidów.
 1. Stowarzyszenie osiąga swoje cele poprzez:
 • popularyzację w społeczeństwie wiedzy radiestezyjnej, bioterapeutycznej, o ochronie środowiska, o ochronie zdrowia oraz szkodliwego wpływu zjawisk dotychczas mało poznanych lub pomijanych na poziom życia,
 • organizowanie prac, badań, doświadczeń i obserwacji oraz studiowanie osiągnięć z zakresu radiestezji i dziedzin pokrewnych,
 • organizowanie teoretycznych i praktycznych szkoleń, kursów, treningów radiestezyjnych, bioterapeutycznych i z zakresu innych nauk pokrewnych,
 • badanie i rozwijanie zdolności i umiejętności radiestezyjnych, bioterapeutycznych oraz innych pokrewnych predyspozycji członków Stowarzyszenia,
 • organizowanie spotkań, zjazdów, wczasów terapeutycznych, konferencji, sympozjów, narad, wykładów, warsztatów, odczytów, wystaw, eventów itp.,
 • udział w festiwalach, imprezach i targach,
 • współdziałanie z instytucjami państwowymi, organizacjami społecznymi i jednostkami gospodarczymi,
 • konsultacje i współpracę ze środowiskami lekarskimi,
 • wydawanie publikacji, materiałów szkoleniowych, informacyjnych i popularyzatorskich dla potrzeb Stowarzyszenia,
 • prowadzenie prac w zespołach i pracowniach specjalistycznych,
 • udzielanie społecznie nieodpłatnych fachowych porad i konsultacji,
 • promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci, młodzieży oraz osób z niepełnosprawnościami,
 • prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług radiestezyjnych, bioterapeutycznych i z zakresu innych nauk pokrewnych,
 • informowanie opinii publicznej o działalności Stowarzyszenia,
 • współpracę z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o zbliżonych celach działania.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3.  

§ 9

Członkiem Stowarzyszenia może zostać także osoba nie będąca obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej i zamieszkująca poza granicami kraju.

§ 10

 1. Przyjmowanie w poczet członków Stowarzyszenia następuje na podstawie złożonej pisemnej deklaracji potwierdzonej rekomendacją dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia, po spełnieniu warunków wskazanych w 11 ust.1. Udzielenie rekomendacji wyrażone jest złożeniem podpisów na deklaracji kandydata na członka, złożonej przez dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w postaci uchwały, która powinna być podjęta najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia deklaracji.
 3. O decyzji przyjęcia lub odmowy przyjęcia na członka Stowarzyszenia zawiadamia się zainteresowanego w ciągu 7 dni od dnia jej podjęcia.
 4. W zawiadomieniu o odmowie przyjęcia na członka zainteresowanemu służy odwołanie do Walnego Zebrania w ciągu 14 dni od daty doręczenia tej decyzji.
 5. Przyjęcie w poczet członków może być uzależnione od odbycia stażu kandydackiego. Decyzję podejmuje Zarząd.
 • 11
 1. Kandydatem na członka Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która spełnia jeden z poniższych warunków:
 2. posiada odpowiednie przeszkolenie w zakresie radiestezji, bioterapii lub innych dziedzinach pokrewnych,
 3. zadeklarowała chęć podwyższenia kompetencji w zakresie działalności Stowarzyszenia w ciągu najbliższego roku.
 4. Warunkiem przyjęcia w poczet Kandydatów jest złożenie pisemnej deklaracji członkowskiej, o której mowa w 10.
 5. Staż kandydacki, z zastrzeżeniem ust.4, nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. Decyzję podejmuje Zarząd.
 6. Kandydaci nie posiadają biernego i czynnego prawa do głosowania w Walnych Zebraniach Członków.

 § 12

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, spełniająca kryteria zawarte w statucie, która złoży pisemną deklarację.
 2. Członek zwyczajny ma prawo:
 3. do biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 4. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków,
 5. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 6. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 7. zgłaszać opinie, wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
 8. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
 9. przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 10. branie udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów statutowych,
 11. uczestniczenie w Walnych Zebraniach Członków,
 12. regularne opłacanie składek członkowskich i innych świadczeń uzgodnionych wzajemnie przez członków zwyczajnych Stowarzyszenia mocą stosownych uchwał Walnego Zebrania Członków.

  § 13

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 3. Członek wspierający nie posiada prawa biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 4. Do obowiązków członka wspierającego należy:
 5. przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 6. aktywne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 7. wywiązywanie się z zadeklarowanych świadczeń ustalonych na podstawie dobrowolnych i wzajemnych umów i porozumień zawartych pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem wspierającym,
 8. regularne opłacanie składek członkowskich.
 9. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§ 14

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy nie posiada prawa biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 4. Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.
 5. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

  § 15

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje z powodu:

 • skreślenia na skutek dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu,
 • wykluczenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu przez okres 1 roku,
 • wykluczenia z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
 • działania na szkodę Stowarzyszenia,
 • utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną,
 • wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę pozbawienia praw publicznych,
 • uprawomocnienia się uchwały walnego zgromadzenia członków w sprawie pozbawienia członkostwa honorowego.
 • śmierci członka.

§ 16

 1. W przypadkach określonych w § 15 pkt 2-7 decyzje o pozbawieniu statusu Członka Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w postaci uchwały.
 2. Zarząd zobowiązany jest w terminie 7 dni przesłać uchwałę o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny oraz wskazując na prawo wniesienia odwołania.
 3. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
 4. Członek Stowarzyszenia skreślony lub wykluczony przez Zarząd, do chwili rozpatrzenia jego odwołania przez Walne Zebranie Członków, pozbawiony jest praw określonych w § 12 ust. 2 pkt. a i b.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 18

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 19

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 • uchwalanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 • wybór oraz odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 • udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia lub odwołania członka honorowego,
 • podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu Stowarzyszenia z innych organizacji i związków stowarzyszeń,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu,
 • podejmowanie uchwał o rozwiązaniu się Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 • podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 20

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku jako sprawozdawcze.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
 3. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 4. z głosem doradczym -członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 5. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem środków poczty elektronicznej na podany w deklaracji członkowskiej adres e-mail.
 6. W przypadku braku kworum, czyli 50% członków uprawnionych do głosowania Walne Zebranie Członków odbywa się w drugim terminie.
 7. Jeśli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zebrania Członków nie stanowi inaczej, odbywa się ono 15 minut później jak w pierwszym terminie i w tym samym miejscu.
 8. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej.
 9. Powyższe zapisy stosuje się analogicznie do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

§ 21

 1. Zarząd jest powołany, na bezterminową kadencję, do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 4 – 10 członków, przy czym liczbę członków Zarządu ustala każdorazowo Walne Zebranie Członków.
 3. Walne Zebranie Członków wybiera: prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
 4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, władza ta ma prawo dokooptowania innego członka, z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków tej władzy pochodzących z wyboru.
 5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa lub sekretarza w miarę potrzeb.
 6. W posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia może uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciel Komisji Rewizyjnej.
 7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego Zarządu.
 8. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 9. Do reprezentowania Stowarzyszenia i do podejmowania decyzji majątkowych i składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych, uprawnieni są prezes lub wiceprezes i jeden członek zarządu działający łącznie.

§ 22

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone w statucie na rzecz innych organów Stowarzyszenia, a w szczególności:

 • realizacja celów Stowarzyszenia,
 • kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 • planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 • zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi Walnego Zgromadzenia,
 • realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 • zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
 • uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,
 • opracowywanie projektów, planów i kosztorysów działalności oraz sprawozdań i rozliczeń finansowych,
 • przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie kandydatów na członków, członków zwyczajnych i wspierających,
 • wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członkostwa honorowego,
 • rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
 • powoływanie, określanie ich zadań, nadzorowanie działalności, a także rozwiązywanie: komisji, zespołów, klubów i pracowni oraz innych ciał działających w Stowarzyszeniu,
 • ustalanie wysokości składek członkowskich na dany rok,
 • podejmowanie decyzji o umorzeniu składek członkowskich członków Stowarzyszenia, w tym członkom występującym ze Stowarzyszenia,
 • zawieszanie w czynnościach lub odwoływanie ze składu Zarządu tych jego członków, którzy uchylają się od pracy,
 • powoływanie pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Stowarzyszenia,
 • uchwalanie regulaminów,
 • uchwalanie i zmiany przedmiotu działalności gospodarczej Stowarzyszenia,
 • podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Zarządu.

§ 23

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza na pierwszym posiedzeniu komisji.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący lub zastępca.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą jednocześnie pełnić funkcji członka Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 6. W przypadku powołania członka z Komisji Rewizyjnej do Zarządu jego członkostwo w komisji ulega zawieszeniu.

§ 24

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 • przedkładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie wyjaśnień,
 • składanie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
 • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 • składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 • w ramach bieżącej kontroli działalności Zarządu, Komisja Rewizyjna stawia wnioski zmierzające do usprawnienia działalności Stowarzyszenia,
 • wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków.

§ 25

Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

§ 26

Członkowi Komisji przysługuje prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

 ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 27

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 28

Na majątek Stowarzyszenia składają się:

 1. składki członkowskie,
 2. darowizny, dotacje, granty,
 3. wpływy z działalności statutowej,
 4. dochody z działalności gospodarczej,
 5. środki, ruchomości pochodzące z ofiarności prywatnej, spadków i zapisów.

§ 29

 1. Majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd.
 2. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 30

 1. Stowarzyszenie nie przyjmuje jakichkolwiek płatności w gotówce w kwocie równej lub przekraczającej równowartość kwoty wskazanej w przepisach prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, również w drodze więcej niż jednej operacji.

 ROZDZIAŁ VI

ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW

§ 31

 1. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 2. Członkowie stowarzyszenia mogą być pracownikami stowarzyszenia.
 3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, w tym również w formie nagród okresowych, przyznawanych decyzją Walnego Zebrania Członków za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
 4. Umowę z członkiem zarządu podpisuje członek organu kontroli wewnętrznej (komisji rewizyjnej) wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ
STOWARZYSZENIA

 § 32

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
 2. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
 3. Majątek likwidowanego Stowarzyszenia może być przekazany wyłącznie na rzecz innej organizacji pozarządowej nie nastawionej na zysk o celach charytatywnych zbliżonych do celów Stowarzyszenia.
 4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

ROZDZIAŁ VIII

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

 § 33

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosowanego postanowienia organu rejestrowego.

Władze stowarzyszenia:

ZARZĄD

 • Magdalena Zagórska – prezes
 • Jolanta Różycka – wiceprezes
 • Antoni Szczerba – członek prezydium
 • Magdalena Skrobisz – sekretarz
 • Urszula Kalisz – skarbnik        
 • Ryszard Gontowicz – członek zarządu
 • Bogusław Walczak – członek zarządu
 • Arkadiusz Lisiecki – członek zarządu
 • Anna Krejner – członek zarządu
 • Radosław Krejner – członek zarządu           

KOMISJA REWIZYJNA

 • Michał Walczak – przewodniczący
 • Dorota Szydełko – wiceprzewodnicząca
 • Iwona Wąsowicz – członek